Đang tải dữ liệu...

UNDP: Tuyển dung Công ty/Tổ chức hỗ trợ sửa đổi Chương trình hành động quốc gia về REDD+ (NRAP)

Cập nhật ngày:  21/01/2016

Tổng quan:

UNDP Việt Nam kêu gọi đề xuất từ các công ty/tổ chức có trình độ phù hợp để hỗ trợ cho việc sửa đổi Chương trình hành động quốc gia về REDD+ (NRAP).

Mục tiêu tổng thể của nhiệm vụ này là hỗ trợ Chính phủ Việt Nam điều chỉnh, sửa đổi Chương trình hành động quốc gia về REDD+ (NRAP) bằng cách xác định, lựa chọn các giải pháp chiến lược cho việc thực hiện REDD+ làm cơ sở cho các nhà hoạch định chính sách ra quyết định, thông qua tiến trình tham gia của các bên nhằm đảm bảo các yêu cầu của UNFCCC và phù hợp với bối cảnh, khuôn khổ pháp lý và chính sách của Việt Nam.

Việc lựa chọn sẽ dựa trên cơ sở cạnh tranh và tuần thủ các quy định về đấu thầu của UNDP.

Liên hệ:

Đơn vị đấu thầu
UNDP Việt Nam

304 Kim Mã, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+84 4) 38500100
Fax: (+84 4) 38500200
Email: nguyen.thi.hoang.yen@undp.org

Để biết thêm thông tin, vui lòng (Click here)